یکشنبه ۸ شهریور


 
 
 

محصولات تایید شده

 
 

 

کل محصولات ارجاع شده ---------------> 273

محصولات تایید شده (مقیاس صنعتی)----->   22

محصولات تایید شده (مقیاس آزمایشگاهی)->  58

محصولات وارداتی تایید شده----->  3

محصولات رد شده -------------- --------> 13

 
 

 

      

تایید محصولات تولید داخل

   

2   نظارت بر محصولات تایید شده


3   بررسی محصولات وارداتی

 خانهتماس با مارخدادهانقشه سایت
تمامی حقوق این پایگاه متعلق به شرکت کارآفرینی و فن آوری ایران کفا میباشد.


Pardco Dvlpd.